Төлемдер, қайтарымдар туралы ақпарат

МӘМС бойынша 2023 жылға арналған төлемдер мен сомасы туралы ақпарат

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілердің аударымдары жұмыскерлердің жалақысының 3% құрайды, аударымдардың ең жоғары сомасы 21 000 теңгеден аспауы тиіс. Бұл 10 АЕК-нің 3% болып саналады. 2023 жылы 1 АЕК 70 000 теңгені құрайды

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт (АҚС) бойынша жұмыс істейтін қызметкерлер мен жеке тұлғалардың жарналары 2023 жылы табыстарының 2% құрайды. Бұл ретте, егер жалақы мөлшері 10 АЕК (700 000 теңге) жоғары болса, онда жарналарға тек осы сома ғана төленеді және жарнаның ең жоғары сомасы 14 000 теңгені құрайды

Жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатындардың жарналары 2023 жылға 4 900 теңгені немесе 1,4 АЕК-нің 5% құрайды

2023 жылы бірыңғай жиынтық төлем БЖТ сомасы 1 АЕК - ке тең болады, бұл республикалық, облыстық маңызы бар қалалардың тұрғындары және астана үшін - 1 АЕК (3 450 теңге), ал басқа елді мекендердің тұрғындары үшін-0,5 АЕК (1725 теңге) құрайды

Дербес төлеушілер үшін жарна сомасы да 2023 жылы өзгереді және 3500 теңгені (1 АЕК -дан 5%) құрайды

 

Размеры и суммы платежей за ОСМС на 2023 год

Отчисления работодателей с 1 января 2023 года составляют 3% от заработной платы работников, максимальная сумма отчислений не может превышать 21 000 тенге, это 3% от 10-ти МЗП. 1МЗП в 2023 году составляет 70 000 тенге

Взносы работников и физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) в 2023 году составят 2% с их дохода, при этом, если размер заработной платы выше 10 МЗП (700 000 тенге), то облагаться взносами будет только эта сумма и максимальная сумма взноса составит 14 000 тенге

Взносы индивидуальных предпринимателей и занимающихся частной практикой составит на 2023 год 4 900 тенге или 5% от 1,4 МЗП

Сумма единого совокупного платежа в 2023 году будет равна также 1 МРП, что составит для жителей городов республиканского, областного значения и столица - 1 МРП (3 450 тенге), а для жителей других населенных пунктов - 0,5МРП (1725 тенге)

Для самостоятельных плательщиков сумма взносов также изменилась в 2023 году и составит 3 500 тенге (5% от 1МЗП)